Home

PASSAGERRETTIGHEDER. DK

VI TILBYDER NO WIN NO FEE HJÆLP UDEN OMKOSTNINGER FOR DIG  OG UDBETALT DIREKTE TIL DIG.

BEDØMMER VI SAGEN ER BERETTIGET TILBYDER VI AT UDFÆRDIGE OG FORHANDLE SKRIFTLIGE KRAV TIL FLYSELSKABET FOR AT OPKRÆVE KOMPENSATIONEN.

OM NØDVENDIGT VED MANGLENDE KOMPENSATION FRA FLYSELSKABET FREMFØRER VI SAGEN FOR ANKEINSTANSEN I DET PÅGÆLDENDE LAND SOM IFØLGE EU FORORDNINGEN NR 261/2004 ER GÆLDENDE OG I SIDSTE INSTANS KAN DER SØGES KOMPENSATION VED RETTENS HJÆLP-

ER DIN SAG UFULDENDT MEN REGISTRERET HOS OS OG DER FREMKOMMER NYE RETSKENDELSER SOM FREMMER DIN SAG VIL VI KONTAKTE DIG OM DU ØNSKER VI SKAL FORFØLGE SAGEN IGEN.

AFGØR VI SAGEN TIL DIN FORDEL MODTAGER VI ET BETINGET HONORAR PER INDIVIDUEL KOMPENSATION SOM UDBETALES:

PER UDBETALT KOMPENSATION € 250 = €62  HONORAR ; €400 = €100 HONORAR ; €600=€150 HONORAR.

ØNSKER DU AT VI SKAL OPKRÆVE DIN KOMPENSATION FOR DIG  ANMODES DU OM AT BENYTTE VORES NO WIN NO FEE  TILBUD OG UDFYLDE SKEMAET SOM AUTOMATISK FREMSENDES TIL VORES E-MAIL.

DIN HENVENDELSE ER UFORBINDENDE INDTIL VI MODTAGER YDERLIGERE BEKRÆFTELSE VED BESVARELSE AF VORES E-MAIL TILBUD TIL DIG.-

  BESTIL ASSISTANCE HER

Hvorfor overlade opkrævningen af din kompensation til andre ?

DIREKTE MODARGUMENTER TIL FLYSELSKABERNES UNDVIGELSER KRÆVER INDSIGT I LUFTFARTS-VIRKSOMHED OG KRAVENE TIL DEN. DET HAR VI IGENNEM 35 ÅRS ERFARING.

SPAR TID OG ÆRGRELSER VED AT OVERBEVISE FLYSELSKABET OM DETS FORPLIGTELSE OG UNDGÅ EN LANGVARIG SAG MED ANKENÆVN OG EVENTUEL RETSSAG.

VÆRDIEN AF KOMPENSATIONEN ER FOR RINGE TIL RISIKOEN FOR OMKOSTNINGERNE VED EN TABT RETSSAG.

DERSOM FLYSELSKABET AFVISTE DIT KOMPENSATIONS KRAV SKAL DU DERNÆST FREMFØRE SAGEN FOR ANKEINSTANSEN I  DET LAND HVOR FLYVNINGEN BLEV PÅBEGYNDT ELLER SLUTTEDE.

EN STOR DEL AF ANKEINSTANSERNE I EUROPA ER OFTE FINANSIERET ELLER RELATERET TIL LUFTFARTSINDUSTRIEN OG ER IKKE DEDIKEREDE FORBRUGER ORGANISATIONER, OG SOM KUN AFGIVER IKKE RETSLIG BINDENDE UDTALELSER ALENE BASERET PÅ DEN OPERATIVE DEL AF FLYVNINGEN. DE FLESTE INSTANSER KAN IKKE FULDBYRDE DERES AFGØRELSE, DET ER OVERLADT TIL DE KOMPETENTE DOMSTOLE. 

DET KAN VÆRE TIDSKRÆVENDE AT SKRIVE TIL FLYSELSKABET  OG FINDE UD AF DE IKKE VIL ANERKENDE DIT KRAV OM KOMPENSATION ,HVILKET DE SJÆLDENT GØR UDEN OVERBEVISENDE ARGUMENTER, HVIS DE OVERHOVEDET SVARER PÅ DIN HENVENDELSE.

DE FORMODER DU IKKE KAN GENNEMSKUE EU FORORDNINGENS PARAGRAFER SOM EKSEMPLET HERUNDER BLOT ER EN AF MANGE..

EN DEL FLYSELSKABER PÅBERÅBER AT FORSINKELSEN ELLER AFLYSNINGEN SKYLDES:           usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.?

OG REGULATIVETS TILFØJELSE  :                                                                                                 sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet,   vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterendes luftfarts-selskabs drift.

RIMELIGE FORHOLDSREGLER FORTOLKES SOM:                                                          Luftfartsselskabet skal faktisk godtgøre, at selv om det har anvendt alt det personale og materiel og alle de økonomiske midler, som selskabet råder over, kunne det åbenbart ikke på det pågældende tidspunkt, uden at dette ville være urimeligt belastende for virksomheden, undgå, at de usædvanlige omstændigheder, som selskabet stod over for, førte til flyafgangens aflysning." 

USÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER FORTOLKES SOM :                                                           Hændelser der normalt ikke forekommer i forbindelse med de almindelige forretninger. (usædvanlige hændelser er udledt af det engelske udtryk extraordinary circumstances som ikke blot betyder usædvanligt men noget højest usædvanligt, om måske mere usædvanligt end ekseptionelle omstændigheder.) I princippet er det kun uvarslede udefrakommende hændelser som kan betragtes som usædvanlige omstændigheder Undtagelsen for de usædvanlige omstændigheder er lange forsinkelser eller aflysninger på grund af lufttrafik kontrollen

FLYSELSKABERNE OVERSER FLITTIGT AT DE NÆVNTE HÆNDELSER I SIG SELV IKKE UDGØR               usædvanlige omstændigheder  MEN KUN ER EKSEMPLER PÅ HVOR DE usædvanlige omstænd-igheder KAN FOREKOMME.?  

HVIS DE USÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER  FOREFINDES SÅ SKAL DET DESUDEN VURDERES OM DER VAR RIMELIGE FORHOLSDREGLER SOM SELSKABET HAVDE MULIGHED FOR AT TRÆFFE TIL AT UNDGÅ AFLYSNINGEN  OG KUN SÅFREMT DETTE IKKE VAR MULIGT FRIHOLDES FLYSELSKABET FOR AT YDE KONTANT KOMPENSATION!! ASSISTANCE OG BISTAND SKAL UNDER ALLE OMSTÆNDIG-HEDER OVERHOLDES.

FLYSELSKABERNE REFERERER OFTE KUN TIL DE USÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER ALENE ELLER AT DET IKKE VAR MULIGT AT UNDGÅ DE USÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER::?                                        DET SKAL DE HELLER IKKE DE SKAL UNDGÅ AT AFLYSE FLYVNINGEN med alle til rådighed stående midler..!!

OVENSTÅENDE ER ET  ARGUMENT  SOM FREMFØRES I EN DEL SAGER OM KOMPENSATION OG DET KRÆVER INDSIGT FOR AT BEDØMME RIGTIGHEDEN AF FLYSELSKABETS PÅSTANDE.                  

EF REGULATIVET NR, 261/2004 PASSAGER RETTIGHEDERNE TRÅDTE FØRST I KRAFT FEBRUAR 2005 OG MANGE AF DETS ANVISNINGER UDFORDRES AF FLYSELSKABERNE OG ENDER OP MED AT SKULLE FORTOLKES AF EU-DOMSTOLEN..SOM FOR NYLIG HAR AFGIVET EN DEL VIGTIGE KENDELSER FOR PASSAGER RETTIGHEDERNE. .