Home KOMPENSATION NO WIN NO FEE EF REGLER KONTAKT

RETSKENDELSER VEDRØRENDE  EU PASSAGER RETTIGHEDERNE

EU forordningen (EF) nr. 261/2004 blev iværksat Februar 2005.Dette bevirker at ordningen er jomfruelig med hensyn til retspraksis hvilket bliver udnyttet til det yderste af en del luftfartselskaber.

Tendensen i de hidtil afsagte EF retskendelser er at forbruger beskyttelsen skal tages alvorligt og er det dominerende hensyn   i regulativet.

Nedenstående er kun henvisninger og de gyldige referater af kendelserne kan kun udgives ved rekvisition af publikationen fra EF retten.

De nyeste af os bekendte retskendelser står øverst :

2010/03/05 El Mundo
Spanair dømt til at kompensere og erstatte for ny flybillet ved aflysning.

Commercial Court nummer 4 i Barcelona den 26. februar, har dømt selskabet Spanair til at kompensere en passager med € 460 for aflysning af en flyvning fra Barcelona til Madrid, der tvang den rejsende til at flyve med et andet selskab for at deltage i et arbejdsmøde.

Den herskende opfattelse, at virksomheden skal kompensere passageren med € 250 plus 210 €, han måtte betale som følge af erhvervelsen af en ny billet, og dertil at tilføje lovbestemte renter fra indgivelsen af retssagen.

Afgørelsen kan ankes til Audiencia Provincial de Barcelona. I strafudmålingen, er dommeren begrænset til gennemførelse af den Europæiske Forordning 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til strandede passagerer ved boardingafvisning, aflysning eller lang forsinkelse.

De konkrete regler i artikel 5 og 8, at luftfartsselskaberne skal refundere inden syv dage den fulde pris som billetten var købt til ", hvis flyvningen ikke længere tjener noget formål i forbindelse med den oprindelige rejseplan passager."

Passageren sagsøgte virksomheden efter den aflyste planlagte flyvning med JK 433 den den 10. juli 2007, hvilket tvang ham til at købe en billet hos en anden udbyder at nå frem til et arbejdsmøde,  i Madrid.

Den advokat, der repræsenterer passagererne, Felipe Izquierdo, sagde, at flyselskaberne "ikke opfylder forpligtelserne i henhold til europæisk lov" og "udnytter" at de berørte passagerer "næsten aldrig sagsøger dem."
 

19. november 2009 I de forenede sager C-402/07 og C-432/07
Sturgeon mod Condor Flugdienst GmbH og Boch mod Air FRance SA.

»Luftfart – forordning (EF) nr. 261/2004 – artikel 2, litra l), artikel 5, 6 og 7 – begreberne
»forsinkelse« og »aflysning« af flyafgange –  ret til kompensation ved forsinkelse – begrebet »usædvanlige omstændigheder««

1) Artikel 2, litra l), artikel 5 og 6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 skal fortolkes således, at en forsinket flyafgang, uanset varigheden af forsinkelsen, herunder hvis der er tale om en lang forsinkelse, ikke kan anses for aflyst, når den gennemføres  i overensstemmelse med luftfartsselskabets oprindelige planlægning.

2) Artikel 5, 6 og 7 i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes således, at passagerer på forsinkede flyafgange kan sidestilles med passagerer på aflyste flyafgange i forhold til anvendelsen af retten til kompensation, og de kan således påberåbe sig kompensationsretten i forordningens artikel 7, når de som følge af en forsinket flyafgang lider et tab af tid på tre timer eller mere, dvs. når de ankommer til deres endelige bestemmelsessted tre timer eller mere efter det ankomsttidspunkt, som oprindeligt er planlagt af luftfartsselskabet. En sådan forsinkelse giver imidlertid ikke passagererne ret til en kompensation, hvis luftfartsselskabet kan godtgøre, at den lange forsinkelse skyldtes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet, dvs. omstændigheder, som ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol.

Passagerrettigheder.DK bemærkning :Selv om der forekommer en usædvanlig hændelse skal der stadigvæk tages hensyn til om de rimelige forholdsregler er overholdt. det er en to ledet betingelse .Regulativet angiver at kun hændelser forårsaget af flykontrolen kan anses som værende usædvanlig hændelse uden hensyn til de rimelige forholdsregler.

3) Artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes således, at en teknisk fejl ved et luftfartøj, som medfører aflysning eller en forsinkelse af en flyafgang, ikke er omfattet af begrebet »usædvanlige omstændigheder« i denne bestemmelses forstand, medmindre fejlen skyldes begivenheder, der på grund af fejlens karakter eller oprindelse ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol.

Link til hele retskendelsen : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
vælg sprog DA og sag C-402/07

9. juli 2009  I sag C-204/08
Peter Rehder mod Air Baltic Corporation

»Forordning (EF) nr. 44/2001– artikel 5, nr. 1, litra b), andet led – forordning (EF) nr. 261/2004–artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1, litra a) – Montreal Konventionen – artikel 33, stk. 1 –luftfart – passagerers krav om kompensation over for luftfartsselskaberne i tilfælde af aflysninger af flyafgange – tjenesteydelsens leveringssted – retternes kompetence i tilfælde af lufttransport foretaget fra en medlemsstat til en anden medlemsstat af et luftfartselskab med hjemsted i en tredje medlemsstat«

Artikel 5, nr. 1, litra b), andet led, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at ved lufttransport af personer fra en medlemsstat til en anden medlemsstat, som foretages i henhold til en aftale, der er indgået med et enkelt luftfartsselskab, der er det transporterende luftfartsselskab, er det efter sagsøgerens valg den ret, inden for hvis retskreds flyets afgangs- eller ankomststed befinder sig, således som disse steder er fastsat i aftalen, der er kompetent til at bedømme krav om kompensation baseret på transportaftalen og på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91.

Link til hele retskendelsen : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
vælg sprog DA og sag C-204/08

22. december 2008 I sag C-549/07
Friederike Wallentin-Hermann
mod Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA,

»Luftbefordring – forordning (EF) nr. 261/2004 – artikel 5 – kompensation og bistand til passagerer i tilfælde af en flyafgangs aflysning – fritagelse for kompensationspligt – aflysning, der skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet«

1) Artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 skal fortolkes således, at en teknisk fejl ved et luftfartøj, som medfører aflysning af en flyafgang, ikke er omfattet af begrebet »usædvanlige omstændigheder« i denne bestemmelses forstand, medmindre fejlen skyldes begivenheder, der på grund af fejlens karakter eller oprindelse ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, indgået i Montreal den 28. maj 1999, er ikke relevant for fortolkningen af fritagelsesgrunden i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004.

2) Hyppigheden af tekniske fejl hos et luftfartsselskab kan ikke i sig selv give grundlag for at fastslå, at der er tale om »usædvanlige omstændigheder« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004.

3) Den omstændighed, at et luftfartsselskab har overholdt minimumsreglerne for vedligeholdelse af luftfartøjer, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at godtgøre, at luftfartsselskabet har truffet »alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes«, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, og er følgelig ikke tilstrækkeligt til at fritage luftfartsselskabet for pligten til at udbetale kompensation efter forordningens artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1.

Hertil ønsker Passagerrettigheder.DK at gøre opmærksom på hvordan de usædvanlige omstændigheders rimelige forholdsregler fortolkes I sagens retsbemærkning stk.41 :      
"Luftfartsselskabet skal faktisk godtgøre, at selv om det har anvendt alt det personale og materiel og alle de økonomiske midler, som selskabet råder over, kunne det åbenbart ikke på det pågældende tidspunkt, uden at dette ville være urimeligt belastende for virksomheden, undgå, at de usædvanlige omstændigheder, som selskabet stod over for, førte til flyafgangens aflysning."
 

Link til hele retskendelsen : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/  vælg sprog DA og sag C-549/07

10. juli 2008 I sag C-173/07

Diether Schenkel mod Emirates Airlines – Direktion für Deutschland  
(Luftfart – forordning (EF) nr. 261/2004 – kompensation til passagerer i tilfalde af en flyafgangs aflysning – anvendelsesomrade – artikel 3, stk. 1, litra a) – begrebet flyafgang)

Artikel 3, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 skal fortolkes således, at den ikke omfatter en flyrejse fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet og retur, i hvilken forbindelse passagerer, som oprindeligt er afrejst fra en lufthavn, der er beliggende på en medlemsstats område, hvor EF-traktaten finder anvendelse, rejser tilbage til denne lufthavn fra en lufthavn, der er beliggende i et tredjeland. Den omstændighed, at ud- og hjemrejsen reserveres samtidig, er uden betydning for fortolkningen af denne bestemmelse.

Link til hele retskendelsen : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/  vælg sprog DA og sag C-173/07

27 September 2007 OPINION OF ADVOCATE GENERAL Sharpston

Case C-396/06 Eivind F. Kramme v SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S
(Air transport – Cancellation of flight – Compensation for passengers – Extraordinary circumstances – Technical problems – Reasonable measures – Causation – Evidence)

Denne sag ved Østre Landsret blev forliget uden for retten imellem parterne og sagen slettet i EF rettens henvisninger, men der henvises stadigvæk til den i efterfølgende EF ret standpunkter. Retskendelsen i en lignende sag, Friederike Wallentin-Hermann mod Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, den 22.December 2008 som også omhandler aflysning på grund af teknisk fejl på flyet kan læses ovenfor.

31 augusti 2009
Finnair måste ersätta för störning på grund av strejk

Publicerad 1 januari 0001 kl. 00:00. Senast ändrad 31 augusti 2009 kl. 12:59 Österbottens Tidning

Finnair har förlorat en rättstvist om förseningar i samband med en strejk. Helsingfors hovrätt har dömt till en kunds fördel och Finnair ska betala ut 400 euro.

Konflikten gällde ett flyg från Barcelona till Helsingfors. Passageraren fick inte plats i planet, eftersom de som drabbats värst av strejken flögs hem först.

Hovrätten ansåg att kunden som drog Finnair inför rätta hade stoppats från att gå ombord på planet. Det skedde mot hans vilja. Därmed blev bolaget ersättningsskyldigt, anser hovrätten. Då ärendet behandlades i tingsrätten förkastades mannens krav.

14. december 2006

Rejseankenævnet (bestod indtil 1. April 2008)er nu Pakkerejse-Ankenævnet

Klager vedrørende transporten->Uvarslet strejke : Sag nr Dato for kendelse Resumé 33/06 14-12-2006

Klagerne kom pga. en uvarslet strejke hos bureauets underleverandør – flyselskabet – hjem 6 dage senere end den planlagte hjemrejse. Da der i en sådan situation ikke foreligger erstatningsansvarsfrihed i form af force-majeure, var klagerne berettiget til  erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Hjemrejsens afvikling var endvidere mangelfuld og medførte nedslag i rejsens pris, da bureauet og dets underleverandør – flyselskabet - ikke hurtigst muligt havde sørget for at finde alternativ hjemrejse til klagerne. Klagerne medhold.

Ankenævnets afgørelse :
Ankenævnet lægger til grund, at klagerens planlagte hjemrejse fra Johannesburg fredag den 22. juli 2005 blev annulleret på grund af strejken som følge af en arbejdskonflikt hos kabinepersonalet hos flyselskabet, der var det indklagede bureaus underleverandør. Ifølge § 22, stk. 1, jf. § 17, stk. 1, nr. 4, i lov om pakkerejser er bureauet ikke erstatningsansvarlig over for den rejsende, såfremt der foreligger force-majeure, eller en force-majeure lignende situation er årsag til, at den rejsende har lidt et økonomisk tab. Da den opståede strejke beror på en arbejdskonflikt hos underleverandørens kabinepersonale, foreligger der ikke et tilfælde af force majeure, der er omfattet af ansvarsfrihedsgrundene i ovennævnte lovbestemmelse.Bureauet er således erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab som følge heraf. Da kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er dokumenteret alene for klageren K, finder Ankenævnet, at klageren på denne baggrund er berettiget til erstatning af udelukkende i alt 6.684,79 kr.

Ankenævnet finder, at hjemrejsens afvikling har været behæftet med sådanne mangler, at klageren er berettiget til et nedslag i rejsens pris.

Ankenævnet har herved lagt til grund, at bureauet og dets underleverandør har undladt at yde klagerne den fornødne service ved hurtigst muligt at sørge for at finde alternativ hjemrejse eventuelt med et andet flyselskab, hvilket medførte, at klageren blev påført en lang række ulemper ved bl.a. indkvartering på 3 forskellige hoteller og med betydelig sikkerhed om, hvordan og hvornår hjemrejsen kunne effektueres, og hvorved klageren først ankom til København om aftenen fredag den 29. juli 2005 - 6 dage senere end oprindeligt aftalt.Det bemærkes herved, at bureauet/arrangøren hæfter for sine underleverandørers fejl, herunder flyselskabet, selv om bureauet/arrangøren intet selvstændigt kan bebrejdes ved den opståede mangel.

Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering til i alt 10.000 kr.

Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes § 24.

 
Siden er sidst opdateret den. 19/11/2010